Sydel Industri AB

                                                                    

Sydel Industri AB:s Miljöpolicy

• Vi följer gällande miljölagstiftning och har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.

• Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter genom att samåka då det är möjligt.

• Vi följer alltid de regler som gäller ute på industrierna där vi arbetar och vi har även utbildat all personal i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete. Samtlig personal vet hur man hanterar kemikalier och annat miljöfarligt avfall.

• Vi återvinner och sopsorterar och säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

• Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.

• Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt.

• Vi ställer också miljökrav på entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.

• Vi arbetar med att ständigt bli bättre på miljöarbete och strävar efter en hållbar utveckling!